Oriana Méndez

Muestra poética

ς

:

:

Alóngase a masa pardenta
o xofre en goma inza rúas
sumidoiros da cidade
e é ela quen
non lamenta aquí a perda de
xuventude presente ou futura
nin tristeza fronte ao océano
non hai, nunca houbo pasado
confusión ou xuventude
para esta cidade continuadamente
o latrocinio, si
caterva humana que é
expropiada de si mesma
e resolve
os sinais o fume a república
cómo escalda a pantasma sobre as chairas
fermentando os lagos ou
as coseduras do baluarte que se disolven
ira contra ira para que
resgue
o seu ollo en améndoa
a máquina xacobina

así se eleva unha cidade en cúspide
en ósos, pero reconta os seus
entullos, indica supervivencias, observa
unha autoestrada contra o espanto
a percusión teimosa do océano
como nenos que se dislocan
entre as silveiras de marzo
tamén o poema presencia
o rebento das unllas
a linguaxe encerrada
porque hai un internamento de vida
sobre a humidade que se produce
nos buracos, a mesma que contén
violencia capaz de sustentar
o río máis ala da xeografía

e os corazóns maioritarios
e o rebento que convoca
unha praza para un mecanismo
azul, de ollo
de boi desvélase a navalla e pronuncian

a coroa perdeu
o equilibrio
descárnase
arrolla sobre a calor na marxe
vívese a exhalación que prende
por riba de todas as cousas
por riba

:

:

Se alarga la masa parda
el azufre en goma invade calles
sumideros de la ciudad
es ella quien
no lamenta aquí la pérdida de
juventud presente o futura
ni tristeza frente al océano
no hay, nunca hubo pasado
confusión o juventud
para esta ciudad continuamente
el latrocinio, sí
caterva humana que es
expropiada de sí misma
y resuelve
las señales el humo la república
cómo escalda el fantasma sobre las llanuras
fermentando los lagos o
las costuras del baluarte que se disuelven
ira contra ira para que
desgarre
su ojo en almendra
la máquina jacobina

así se eleva una ciudad en cúspide
en huesos, pero recuenta sus
escombros, indica supervivencias, observa
una autopista contra el espanto
la percusión acérrima del océano
como niños que se dislocan
entre los espinos de marzo
también el poema presencia
el estallido de las uñas
el lenguaje encerrado
porque hay un internamiento de vida
sobre la humedad que se produce
en los agujeros, la misma que contiene
violencia capaz de sustentar
el río más allá de la geografía

y los corazones mayoritarios
y el estallido que convoca
a una plaza para un mecanismo
azul, de ojo
de buey se manifiesta la navaja y pronuncian

la corona perdió
el equilibrio
se descarna
canta sobre el calor en los márgenes
se siente la exhalación que incendia
por encima de todas las cosas
por encima

:

:

:

Volve branca a cala

A turba clausurada na fronteira
dos beizos
do que nunca, do que xea e envolve
este límite:

esa é a membrana que protexe ao desexo
do abismo

O que xea é
unha chave en cada boca

Avanzo sobre o tempo como se desliza
como galopan eses cans sobre a
neve, sobre as brasas
e ti observas e entrambos
a cinza que é poalla
frío, resto que se incorpora
do que xa é
o fondo do fondo do aire

empurras no aire
cunha sede que
inunda o asilo
inunda pés alados
tende a despregar un horizonte

pero pleno insomnio
cae

Desde outro lugar
noutra lingua que xa chega
fóra das sombras
de novo floreces que xa chega
nos cristais que navegan por dentro

 Ao poeta Francisco Cortegoso, in memoriam.

:

:

Vuelve blanca la cala

La turba clausurada en la frontera
de los labios
de lo que nunca, de lo que hiela y envuelve
este límite:

esa es la membrana que protege al deseo
del abismo

Lo que hiela es
una llave en cada boca

Avanzo sobre el tiempo como se desliza
como galopan esos perros sobre la
nieve, sobre las brasas
y tu observas y entre los dos
la ceniza que es llovizna
frío, resto que se incorpora
de lo que ya es
el fondo del fondo del aire

empujas en el aire
con una sed que
inunda el asilo
inunda pies alados
tiende a desplegar un horizonte

pero pleno insomnio
cae

Desde otro lugar
en otro idioma que ya llega
fuera de las sombras
de nuevo floreces que ya llega
en los cristales que navegan por dentro

Al poeta Francisco Cortegoso, in memoriam.

:

:

:

Casualmente análogo á danza das abellas, desprázase con ritmo
este lume abellas corazón mel afundímonos na néboa
despoboados de noites illados do nervio da luz eléctrica da noite
desasistidos de toda luz: abandonamos o noso nome entre o aire
denso da bruma, o noso nome velado vaga no fume
o que propiamente somos cando nos ves:

cúmulo en danza que nos identifica, portadores de febre
habitantes deste Upo Mendi, calquera barco infectado
vogamos augas de sedas rotas

non é a grava erma dos camiños, non é a seca no poema
a fame depositada entre a carne e a uña non é paisaxe morta:
é o cúmulo, o que propiamente somos
é comuna conxunto minuciosidade no traballo exacto
a exacta perspectiva das gaivotas violentamente
desde Cabo Silleiro
é colmea
é a organización da fame
é a organización da vida
nada máis alá ningunha luz despois nada máis alá ningún lóstrego
ningún nervio acada esta ofensiva do mel emerxendo do asfalto
agosto Ourense
ferve o asfalto e é mel

Esta foi, golpe que latexa
a resposta negra
aínda non dita
das abellas obreiras

:

:

Casualmente análogo a la danza de las abejas, se desplaza con ritmo
este fuego abejas corazón miel nos hundimos en la niebla
despoblados de noches aislados del nervio de la luz eléctrica de la noche
desasistidos de toda luz: abandonamos nuestro nombre entre el aire
denso de la bruma, nuestro nombre velado vaga en el humo
lo que propiamente somos cuando nos ves:

cúmulo en danza que nos identifica, portadores de fiebre
habitantes de este Upo Mendi, cualquier barco infectado
navegamos aguas de sedas rotas

no es la gravilla yerma de los caminos, no es la sequía en el poema
el hambre depositada entre la carne y la uña no es paisaje muerto:
es el cúmulo, lo que propiamente somos
es comuna conjunto minuciosidad en el trabajo exacto
la exacta perspectiva de las gaviotas violentamente
desde Cabo Silleiro
es colmena
es la organización del hambre
es la organización de la vida
nada más allá ninguna luz después nada más allá ningún relámpago
ningún nervio alcanza esta ofensiva de la miel emergiendo del asfalto
agosto Ourense
hierve el asfalto y es miel

Esta fue, golpe que late
la respuesta negra
todavía no pronunciada
de las abejas obreras

:

:

:

Querido D.:

Perdura nestes días o vínculo imposible diverxente
o nome contrario tempo hostil para o triunfo
dunhas poucas pedras-salitre-follas de herba
sobre a historia / mentres
nas marxes do río Rosa Luxemburgo extende a súa
proposición de vida que navega como sobe
o Miño en Francelos un alento capital diseminándose
por entre todo o mundo que eu penso, Rosa
entre todo o mundo que eu soño: Rosa.

Continuamente escalda un documento, o que nos ferve
entre os dedos o que nos atravesa ou por veces
grava o seu selo nos ollos inimigos para que leamos:
folga xeral, fantasma que percorre antagonismo,
porto de cinsas, músculo ou cando?

Disputamos o espazo porque hai a vida en cuestión
romper os ocos a base de maior número de feridas
incrementar o calor ferver a distancia
facer fractura na fronteira brotar o sangue
alongar o sangue o sangue o lago.
Unha distancia ou cristal partido é a historia
que nos esculpe un corazón de cristal é
a temperatura necesaria para inverter
este aire
o que hai entre nós, o que non se ve,
o aire ou frecha que vence
no canto da moeda

:

:

Querido D.:

Perdura en estos días el vínculo imposible divergente
el nombre contrario tiempo hostil para el triunfo
de algunas piedras-salitre-hojas de hierba
sobre la historia / mientras
en las márgenes del río Rosa Luxemburgo extiende su
proposición de vida que navega como sube
el río Miño en Francelos un aliento capital diseminándose
entre todo el mundo que yo pienso, Rosa
entre todo el mundo que yo sueño: Rosa.

Continuamente escalda un documento, el que nos hierve
entre los dedos el que nos atraviesa o incluso
graba su sello en los ojos enemigos para que leamos:
huelga general, fantasma que recorre antagonismo,
puerto de cenizas, músculo o cuando?

Disputamos el espacio porque hay la vida en cuestión
romper los huecos a base de mayor número de heridas
incrementar el calor hervir la distancia
hacer fractura en la frontera brotar la sangre
alargar la sangre la sangre el lago.
Una distancia o cristal partido es la historia
que nos esculpe un corazón de cristal es
la temperatura necesaria para invertir
este aire
el que hay entre nosotros, el que no se ve,
el aire o flecha que vence
en el canto de la moneda

:

:

:

Oriana Méndez. Vigo, Galicia, 1984. Poeta, ha publicado los libros de poesía: Derradeiras conversas co capitán Kraft (2007), Cero (2011) y O que precede a caída é branco (XVII Premio de poesía del Ayuntamiento de Carral, 2015). Forma parte de antologías bilingües como Anthology of Galician Literature (1981-2011), con traducción al inglés de Jonathan Dunne, y de la reciente 13. Antología de la poesía gallega próxima, editada por Chan da Pólvora y Papeles Mínimos. Ha participado en numerosos recitales y encuentros sobre literatura, como el XIV Festival Cosmopoética de Córdoba (España).

La traducción al castellano de los poemas fue realizada por la filóloga Lara Rodríguez Peña.

Contenido relacionado

Archivo

introduzca su búsqueda